Phật giáo Đại thừa

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại, một phong trào mới là Phật giáo Đại thừa xuất hiện khoảng đầu Công nguyên. Sự xuất hiện này diễn ra trong một bối cảnh đổi thay sâu sắc của chính trị xã hội của đất nước này sau khi Đại đế A-Dục (Asoka, trị vì Ấn Độ từ năm 273 đến 232 trước CN) ủng hộ Phật giáo qua đời. Những vị vua sau đó theo Bà-la-môn giáo đã khủng bố Phật giáo.[1] Trong tình hình mới này, tu sĩ và phật tử phải bỏ đạo hoặc cải đạo và có khuynh hướng về thần linh theo kiểu Bà-la-môn giáo. Vì vậy, khi phong trào Phật giáo mới xuất hiện đã phải “cập nhật” tình hình chính trị – xã hội mới với những phương thức hành đạo mới. Phật bây giờ không còn là con người nữa mà là thần thông biến hoá và tu sĩ hành đạo bây giờ không còn hình thức trang nghiêm khất thực với bình bát nữa mà là những “bồ tát” (P. bodhisatta/ S. bodhisattva), những người cách mạng mới với hình thức tợ như người thế gian nhưng trên cầu vô thượng bồ đề, dưới hoá độ chúng sanh, dõng mãnh nhập thế, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Về giáo lý, kinh điển của Phật giáo Đại thừa đáp ứng hai nhu cầu: 1. Tín ngưỡng, tôn giáo cho giới bình dân, và 2. Triết lý cho giới trí thức.

Thích Tâm Đức

[1] http://chuaphatlinh.com/bai-viet/indian-buddhism-had-been-destroyed-starting-on-2th-century-bc-116.htmlThe Shunga dynasty (185–73 BCE) was established about 50 years after Aśoka’s death. After assassinating King Brhadrata (last of the Mauryan rulers), military commander-in-chief Pushyamitra Shunga took the throne. Buddhist religious scriptures such as the Aśokāvadāna allege that Pushyamitra (an orthodox Brahmin) was hostile towards Buddhists and persecuted the Buddhist faith. Buddhists wrote that he “destroyed hundreds of monasteries and killed hundreds of thousands of innocent Monks”: 840,000 Buddhist stupas which had been built by Aśoka were destroyed, and 100 gold coins were offered for the head of each Buddhist monk.
(Ông Pushyamitra Shunga là một vị tướng quân người Ấn Giáo của triều đại Maurya. Ông đã ám sát vị vua cuối cùng của triều đại Maurya, vua Brahadratha Maurya. Sau đó, ông lên ngôi, tự xưng vua Pushyamitra Shunga, là người sáng lập triều đại Shunga 50 năm, từ năm 185 đến năm 73 trước tây lịch. Ông thù hiềm với Phật tử và khủng bố niềm tin của Phật tử. Ông đã ra lệnh đập phá hàng trăm tu viện, giết hàng trăm ngàn tu sĩ Phật giáo. 840.000, tháp Phật giáo đều bị đập phá v.v… Ông ban thưởng 100 tiền vàng cho người chặt 1 cái đầu của tu sĩ Phật giáo.

 

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *