PHÁP HOA 3 USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Nhằm giúp người học Pháp dễ hiểu đức Phật thường đưa ra những Ví dụ. Trong phẩm 3 Ví dụ của Kinh Pháp Hoa có 4 nhân vật: Trưởng giả thấy 3 con trai mãi mê chơi trong ngôi nhà lửa, ông trưởng giả dụ có 3 xe dê, xe nai, xe trâu đen. Khi 3 đứa con chạy thoát ra khỏi nhà lửa chẳng thấy 3 xe ấy đâu cả mà thay vào đó là 3 chiếc xe trâu trắng. Cũng vậy, Tam thừa – Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát – khi tu tập phải buông xả, không ngừng đi tới, để chứng ngộ quả vị Phật thật, rốt ráo! Cũng vậy, các Pháp môn tu tập Phật giáo ngày nay cũng phải buông xả, không ngừng nỗ lực đi tới để lộ tỏ Tri kiến phật, đạt Phật quả và giải thoát tối hậu!

Nội dung chính
Comments