Nhớ lời Ôn dặn

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Nhớ lại năm ấy
Hai nghìn lẻ ba
Từ Ấn Độ về
Ôn vui mừng lắm
Cho gọi lên phòng
Ôn hỏi đủ thứ
Chuyện học, chuyện người
Con liền hồi đáp
Ôn rất vui mừng
Con cũng rất vui
Yên lòng từ đây
Thầy trò bên cạnh
Vì sự nghiệp chung
Giáo dục con người
Cuối cùng Ôn dặn
Tu, học, làm việc.
Thích Tâm Đức 
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *