NHẤT THIẾT LẬU HOẶC – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 1

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đề tài: Nhất thiết lậu hoặc – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 1. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

Nội dung chính
Comments