• Home
  • Thẻ KINH TRUNG BỘ
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 2

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 02. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.

25-08-22 Thích Tâm Đức
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 1

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 01. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.  

25-08-22 Thích Tâm Đức
PHÁP TỰ – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 2

Đề tài: Pháp tự – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 2. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
PHÁP TỰ – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 1

Đề tài: Pháp tự – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 1. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
SƯ TỬ HỐNG TIỂU KINH – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 2

Đề tài: Sư tử hống tiểu kinh – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 2. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
SƯ TỬ HỐNG TIỂU KINH – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 1

Đề tài: Sư tử hống tiểu kinh – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 1. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
TỨ NIỆM XỨ – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 2

Đề tài: Tứ niệm xứ – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 2. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
TỨ NIỆM XỨ – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 1

Đề tài: Tứ niệm xứ – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 1. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
NHẤT THIẾT LẬU HOẶC – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 2

Đề tài: Nhất thiết lậu hoặc – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 2. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
NHẤT THIẾT LẬU HOẶC – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 1

Đề tài: Nhất thiết lậu hoặc – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 1. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức