Lớp Pali Grammar 6: Khó thay được làm người

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 31/10/2022 lớp Pali Grammar 6 Học viện PGVN tại Tp. HCM tiếp tục phân tích và dịch ra Anh ngữ những đoạn kinh văn Pali, một số đoạn có nghĩa tiếng Việt chẳng hạn như:
– Thật vậy, hận thù không thể diệt bởi hận thù mà bởi sự tử tế, đó là chân pháp tự ngàn xưa.
– Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!
– Không làm việc ác, thành tựu việc lành, giữ tâm thanh tịnh, ấy lời Phật dạy.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments