• Home
  • Thẻ Lớp Pali Grammar 6
Lớp Pali Grammar 6: Khó thay được làm người

Ngày 31/10/2022 lớp Pali Grammar 6 Học viện PGVN tại Tp. HCM tiếp tục phân tích và dịch ra Anh ngữ những đoạn kinh văn Pali, một số đoạn có nghĩa tiếng Việt chẳng hạn như: – Thật vậy, hận thù không thể diệt bởi hận thù mà bởi sự tử tế, đó là chân…Read More

01-11-22