Lớp Pali Grammar 6, HVPGVN-TP.HCM phân tích và phiên dịch chủ đề “Tà Kiến và Chánh Kiến”

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 10/10/2022 lớp Pali Grammar 6, HVPGVN-TP. HCM tiếp tục phân tích và phiên dịch những đoạn kinh văn Pali ra tiếng Anh. Chẳng hạn, những câu có nghĩa tiếng Việt sau đây:
“Thật vậy, này các tỷ kheo, đối với một người có Tà Kiến, những thiện pháp chưa sinh nay không sinh khởi và những thiện pháp đã sinh nay suy giảm”.
“Này các tỷ kheo, đối với một người có Chánh Kiến, những thiện pháp chưa sinh nay chắc chắn sinh khởi và những thiện pháp đã sinh nay chắc chắn tăng trưởng”.
“Đối với những thiện pháp đang hiện hữu, một vị tỷ kheo nỗ lực, mong muốn chúng dài lâu, lớn mạnh”.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments