Lớp Pali Grammar 6, HVPGVN-TP.HCM phân tích và phiên dịch chủ đề “Tà Kiến và Chánh Kiến”

Ngày 10/10/2022 lớp Pali Grammar 6, HVPGVN-TP. HCM tiếp tục phân tích và phiên dịch những đoạn kinh văn Pali ra tiếng Anh. Chẳng hạn, những câu có nghĩa tiếng Việt sau đây: “Thật vậy, này các tỷ kheo, đối với một người có Tà Kiến, những thiện pháp chưa sinh nay không sinh khởi…Read More

11-10-22