LÕI CÂY

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Giống như một người đi tìm lõi cây, vị ấy bỏ cành lá, bỏ võ ngoài, bỏ vỏ trong, bỏ giác cây và chỉ lấy lõi cây mang về. Cũng vậy, một hành giả tu tập Phật giáo, phải vượt qua các giai đoạn: lợi dưỡng, giới, định, tuệ, và cuối cùng đạt được mục tiêu giải thoát khổ đau!

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *