HAI LOẠI TÀI SẢN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tài sản vật chất bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Nhưng 7 thứ tài sản tinh thần sau đây không bị chi phối bởi những yếu tố trên; đó là: Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ.

Nội dung chính
Comments