Định nghĩa thiền Phật giáo

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tối CN 30/10/2022 chúng tôi lại gặp nhau ở thiền trà Vạn Hạnh để cùng nhau tu tập pháp môn thiền Phật giáo.
Mở đầu, đạo tràng nghe lại tiến trình giải thoát gồm có 5 giai đoạn: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. TIếp theo là sự phân tích ý nghĩa của Định nghĩa Nhị thiền Phật giáo:
“Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm”
Và tiếp theo là ngồi thiền .
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments