TỨ THẦN TÚC

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bốn yếu tố dẫn hành giả đến thần thông, tâm vô ngại: ý muốn, chuyên cần, chánh niệm và quán chiếu.

Nội dung chính
Comments