TU TẬP 6 GIÁC QUAN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tu tập 6 giác quan, đưa đến quả vị thành Phật, được diễn tả qua Kinh Pháp Hoa, Duy thức luận và Kinh tạng Pali.

Nội dung chính
Comments