TRUNG BỘ KINH – “Pháp Môn Căn Bản – 2”

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đức Phật phân tích 3 loại nhận thức cho Hữu học là Thắng tri, cho Vô học -A la hán là Liễu tri, cho Phật là Tuệ tri.

Nội dung chính
Comments