TỈNH THỨC CHUYỂN ĐỘNG

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tỉnh thức chuyển động là lộ trình chuyển động tâm thức của đức Phật và người trí gồm có 8 chi phần, bắt đầu từ Chánh kiến thể hiện qua thân, khẩu, ý, việc làm với sự chánh niệm cho đến sự nhất tâm của Chánh định. Theo đó, 1 chi phần hoạt động cần sự hỗ trợ của 7 chi phần còn lại!

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *