Thực tập thiền định tại Học viện PGVN tại Hà nội

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 16/10/2022 lớp CĐ7.1 Học viện PGVN tại Hà Nội tiếp tục được chia sẻ và thực tập thiền định Phật giáo.

Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments