Thiền trà Vạn Hạnh chủ nhật tối 25-09-2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

6g đêm CN 25-09-2022 đạo tràng chúng tôi lại gặp nhau để hành trì một phương pháp đặc biệt của Phật giáo, đó là Thiền.
Nhân dịp kỷ niệm đúng một năm khi cả thế giới lúc ấy đang chịu sự hoành hành của dịch bịnh Covid-19 chúng tôi phải hoằng pháp Online. Đêm nay trước khi hành thiền chúng tôi chiếu lại kỷ niệm Online này để các thành viên mới có thêm những kiến thức và kinh nghiệm cho việc tu tập.
Lần này các thành viên vắng nhiều do trời mưa lớn và công việc đột xuất. Nhưng bù lại, các thành viên ít ỏi này lại may mắn nhận được những pháp vị đặc biệt!
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *