THIỀN PHẬT GIÁO CĂN BẢN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thiền Phật giáo căn bản, chủ yếu niệm hơi thở, có 4 phần: 7 tư thế ngồi, thở, chú tâm và xả thiền.

Nội dung chính
Comments