THÂN MẤY TẤC

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đức Phật: “Trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới, thế giới tập khởi, thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt… Bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, đời sau.”

Nội dung chính
Comments