Tập thể lớp Cao đẳng khóa VII, Học viện PGVN Hà Nội tri ân Thượng tọa Tiến sĩ Thích thượng Tâm hạ Đức

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tập thể lớp Cao đẳng khóa VII, Học viện PGVN Hà Nội thành kính tri ân, niệm ân trên Thượng tọa Tiến sĩ Thích thượng Tâm hạ Đức! Vị Thầy khả kính, Thầy đã bất từ lao quyện, tuy cao niên trưởng lạp nhưng Thầy đã không ngại khó khăn, từ miền Nam ra miền Bắc nơi Học viện PGVN Hà Nội để giảng dạy, hướng dẫn cho Tăng Ni sinh chúng con sơ tâm biết về pháp môn Thiền định.
Đây là học môn quan trọng trong hệ thống môn học tại Học viện, giúp hành giả đang tu tập sẽ tìm giá trị tinh thần an lạc, cũng như định hướng trong việc hành trì kết hợp thiền tịnh song tu, thu nhiếp thân tâm, diệt trừ tư niệm, tĩnh tại và đạt được trí tuệ viên mãn!
Chúng con xin kính chúc Thượng tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng cao chiếu, mãi là bóng mát Bồ đề cho hàng hậu học chúng con được nương tựa!
———-
TT-TV
Nội dung chính
Comments