Xung Đột và Ảo Giác

Xung đột là chuyện  thường ngày của con người ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Nó dễ dàng xảy ra trong một con người, trong một gia đình hoặc trong một phạm vi lớn hơn, giữa những sắc tộc hay giữa những quốc gia; và mỗi khi xảy ra  nó dẫn tới…Read More

03-08-22 Thích Tâm Đức