• Home
  • Thẻ Nghị định thư Kyoto
Nghị định thư Kyoto – Phản ánh lời kêu cứu của môi trường

Nghị định thư Kyōto là một nghị định liên quan đến Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản dự thảo được ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Hội nghị các bên tham…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức