• Home
  • Thẻ Kinh Tiểu Bộ
Cách sống đẹp, đạo đức

Tóm tắt bài kinh Mangalasutta theo những câu kệ: Câu chuyện ngắn Vị thiên thưa hỏi Phật Chớ thân cận người ngu Hãy thân cận người trí Kính lễ người đáng kính Sống trong môi trường tốt Đã làm những việc phước Có định hướng đúng cho kiếp sống Học nhiều hiểu rộng Biết nghệ…Read More

14-10-22 Thích Tâm Đức