• Home
  • Thẻ KINH MẬT HOÀN
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 2

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 02. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.

25-08-22 Thích Tâm Đức
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 1

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 01. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.  

25-08-22 Thích Tâm Đức