Cư sĩ với sự bất tử

Vào thời đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài đã thấy sự thành tựu mục đích của việc tu tập không chỉ dành cho những vị xuất gia mà còn cho cả đối với những vị cư sĩ. Trong kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên thuỷ có ghi: “Bất tử, bất tử, này…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức