SỰ THẬT VỀ CÁI TÔI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

“Cái Tôi” là ảo, không thật có và nó sẽ biến mất bởi Tri kiến – thấy, biết.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *