SỰ ĐỐI TRỊ MỘT CON MA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ma (Maya) là một hiện tượng. Có nội ma và ngoại ma. Ma được định nghĩa là đối ngược lại với Pháp (Dhamma), làm cản trở con đường tu tập của hành giả. Ma có tính ảo giác, gian dối, ma quái, đi lạc đường và rối loạn. Hãy tu tập con đường đưa đến đích giải thoát khổ đau, đó là:
GIỚI – ĐỊNH – TUỆ.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *