PHẬT TẠI TÂM

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phật không phải là hình tướng mà là những thuộc tính: thấy, biết, chánh niệm, tĩnh giác, hiểu… và thể hiện với một Tâm thanh tịnh, an nhiên, tự tại! Và bất kỳ ai cũng đều có khả năng này. Điều còn lại là hãy Tu tập đúng chánh pháp.

Nội dung chính
Comments