PHẬT GIÁO HÒA HỢP VÀ THỐNG NHẤT

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đức Phật dạy trong Kinh Mật Hoàn, không đấu tranh với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu và Phật giáo từ Nguyên thủy đến Đại thừa đều thống nhất với trí tuệ bất tử!

Nội dung chính
Comments