PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA CHO 2 HẠNG NGƯỜI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phật giáo Đại thừa, do hoàn cảnh xã hội – chính trị, đã ra đời, thích nghi và đáp ứng nhu cầu cho 2 hạng người tu học có khuynh hướng: 1) tình cảm, tín ngưỡng và 2) lý trí, triết học.

Nội dung chính
Comments