PHÁP HOA 7 USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phẩm 7 Hóa thành dụ, Kinh Pháp Hoa. Niết bàn chưa phải là đích đến, chỉ là giả danh, hành giả Thanh văn thừa và Duyên giác thừa cần phải buông xả để đi tới Phật đạo rốt ráo, chân thực. Hay nói cách khác, đây là tinh thần Vô đắc theo Phật giáo Đại thừa.

Nội dung chính
Comments