PHÁP HOA 5 – 6 USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

KINH PHÁP HOA:
– Phẩm 5: Dược thảo dụ nói cả 3 thừa hãy tu tập vừa sức thì từ từ sẽ đến giác ngộ, giải thoát.
-Phẩm 6: Bốn thanh văn được đức Phật Thích Ca thọ ký cho thành Phật trong tương lai,. Số lượng hành giả tu tập theo Đại thừa và thành tựu Phật đạo đang tăng dần.

Nội dung chính
Comments