PHÁP HOA 1 USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phẩm 1 Kinh Pháp Hoa: Mô tả sự chứng ngộ của đức Phật Thích Ca trong trạng thái thân tâm bất động (Chân đế – Hiện tượng Siêu thế gian không thể diễn tả bằng lời nói hay ngôn ngữ
được)

Nội dung chính
Comments