Ồ, TÀI SẢN “TÔI” LỚN VẬY SAO!

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Có 3 loại tài sản:
– Tài sản tôi
– Tài sản ngoài tôi, mô trường thiên nhiên – xã hội
– Tài sản “tôi’ – giải thoát, tự do vô biên

Nội dung chính
Comments