NIỆM PHẬT USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Mọi hành vi, cử chỉ có sự chánh niệm, tỉnh giác và nhất tâm được xem là Niệm Phật.

Nội dung chính
Comments