Lễ ra mắt Trường A Hàm, Bộ Kinh đầu tiên Việt Dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Sáng 16/3/2024, Hòa thượng Thích Tâm Đức phát biểu tại lễ ra mắt bộ Kinh Trường A Hàm, bộ kinh đầu tiên được Việt dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. 

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *