KHÔNG LÀM, KHÔNG ĂN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Không làm, không ăn = Nỗ lực tu tập không ngừng vì hạnh phúc của mình và xã hội

Nội dung chính
Comments