KHỔ VÀ HẾT KHỔ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Khổ và Hết khổ, đây là tóm tắt Bài pháp TỨ ĐẾ (4 sự thật) đầu tiên của Đức Phật:
1) KHỔ: Sanh, lão, bịnh, tử. Cầu không được là khổ; Ái biệt ly là khổ; Gặp người hay sự việc không thích là khổ. Tóm lại, bám vào Cái Tôi là khổ.
2) TẬP (hay nguyên nhân của khổ): Tham ái
3) DIỆT: Diệt trừ tham ái = Niết Bàn
4) ĐẠO: Con đường dẫn đến Niết Bàn
Khổ là do mình và Hết khổ cũng do mình!

Nội dung chính
Comments