IM LẶNG CỦA BẬC THÁNH

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Im lặng của bậc thánh = chứng ngộ, giải thoát = tâm không tham-sân-si = tâm an vui.

Nội dung chính
Comments