(VIDEO) Hòa Thượng Thích Tâm Đức phát biểu tham luận tại Hội nghị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam – Lào – Campuchia

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Hòa Thượng Thích Tâm Đức phát biểu tham luận tại Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam – Lào – Campuchia:
“BUDDHIST ETHICS AND SUSTAINABLE LIVING: EXPLORING HOW BUDDHIST PRINCIPLES CAN GUIDE US TOWARD LIVING IN HARMONY WITH NATURE”
(Đạo đức Phật giáo và Cuộc sống bền vững: Khám phá các nguyên tắc Phật giáo có thể chỉ dẫn chúng ta hướng tới việc sống hòa hợp với thiên nhiên).
Ngày 25/12/2023

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *