“GIỚI HỌC CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM TẠI VIỆT NAM”

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngoài việc tuân thủ 250 giới điều cho Tăng của Pháp tạng bộ, Thiền phái Trúc Lâm có thêm những sáng tạo riêng của mình về Pháp học này.

Nội dung chính
Comments