GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Giá trị con người là Con người với nhận thức: không tham, không sân, không làm hại bất kỳ ai.

Nội dung chính
Comments