ĐỨC PHẬT: TỪ HÌNH TƯỚNG ĐẾN TRÍ TUỆ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Trong cả hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông đều cho rằng, Phật không phải là hình tướng mà là trí tuệ và ngài thuyết pháp nhằm giúp chúng sanh ngang qua sự tu tập mà làm phát khởi trí tuệ của mình để vượt qua khổ đau và có được hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Nội dung chính
Comments