DẠO MÁT LÚC NỬA ĐÊM

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ý NGHĨA BÀI GIẢNG:
Tầm đoạn trừ Hôn trầm
Tứ đoạn trừ Nghi
Hỉ đoạn trừ Sân
Lạc đoạn trừ Trạo hối
Nhất tâm đoạn trừ Tham dục.

Nội dung chính
Comments