Chia sẻ “Thiền Vipassanā” cùng các Phật tử Hà nội tối ngày 16/10/2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

VIPASSANĀ = VI (siêu việt, siêu thế gian) + PASSANĀ (thấy, biết). VIPASSANĀ là sự quán chiếu (insight), thấy biết siêu việt (transcendental wisdom), thấy biết sự vật – hiện tượng đúng, như thật.
Trong bài kinh Niệm hơi thở vô, hơi thở ra (Ānāpānasati) đức Phật đề cập đến thiền quán trên 4 đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp. Trong đó thân, thọ, tâm thuộc con người và pháp (sự vật, hiện tượng) là đối tượng của ý căn. Như vậy, tứ niệm xứ này bao trùm cả con người và thế giới. Thiền quán tứ niệm xứ cho thấy bản chất của con người và thế giới là vô thường, sinh – diệt, là giả tạm, không thường hằng; do vậy buông xả, không chấp thủ bám víu bất cứ sự vật, hiện tượng gì ở thế gian này!
Thiền Niệm hơi thở này khi được tu tập sung mãn, đưa đến thiền Tứ Niệm Xứ được sung mãn, đưa đến Thất giác chi được sung mãn, đưa hành giả đạt Tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh), giải thoát mọi ràng buộc, khổ đau!
Tối CN 16/10/2022 thầy trò sau thời gian xa cách hơn hai năm dịch bịnh nay lại hội ngộ ở quán cơm chay Tâm An Lạc, Hà Nội để chia sẻ Phật pháp “Thiền Vipassanā” và cùng nhau tu tập.
Sadhu! Lành thay!
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments