BỐN LOẠI NHẬN THỨC

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

 

Có 4 hạng người trên cuộc đời – Phàm phu, Hữu học, A la hán, Phật – và có 4 loại nhận thức tương ưng – Tưởng tri (Sañ-jānāti), Thắng tri (Abhi-jānāti), Liễu tri (Pari-jānāti), Tuệ tri (Pa-jānāti).
Sự khác biệt giữa họ là THIỀN.
Phàm phu KHÔNG THIỀN.
Hữu học, A la hán, Phật CÓ THIỀN.
Không thiền thì KHỔ. Có thiền thì HẾT KHỔ.

Nội dung chính
Comments