7 GIÁC CHI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

7 Giác chi là là bảy chi phần đưa đến giác ngộ, gồm có: Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỉ, khinh an, định, xả.

Nội dung chính
Comments