6 YẾU TỐ GIẢI THOÁT KHỔ ĐAU CHO NGƯỜI VÀ CHO MÌNH

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1) Bố thí blm. 2) Trì giới blm. 3) Nhẫn nhục blm. 4) Tinh tấn blm. 5) Thiền định blm. 6) Trí tuệ blm. Ba la mật = Paramita = Para (bờ kia, giải thoát), ita (đã đến) = Không còn cái tôi = Vô ngã

Nội dung chính
Comments