12 NHÂN DUYÊN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

12 Nhân Duyên = Pháp = Định lý Duyên khởi = Quy luật khách quan của con người và vũ trụ = Luật Nhân Quả

Nội dung chính
Comments